Hosting SEO
Regulamin usługi Hosting oraz Hosting SEO
DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. W regulaminie następujące terminy będą miały znaczenie przypisane im poniżej:
  • lokoz.info - oznacza firmę lokoz.info Rafał Basiewicz z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 27A/8, 19-300 Ełk. NIP: 848-15-26-115. W przypadku usługi hostingu oraz hostingu SEO marka lokoz.info jest reprezentowana przez firmę MediaArte.NET s.c. NIP: 848-180-67-60, ul. Armii Krajowej 22C, 19-300 Ełk
  • Klient - oznacza osobę fizyczną, prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
  • Usługa - udostępnianie miejsca na serwerze przez lokoz.info o określonej pojemności i wyznaczonym miesięcznym limicie transferu danych.
  • Limit transferu - wyznaczony przez lokoz.info i zawarty w każdym Pakiecie Hostingowym limit przepływu danych z i do serwera wirtualnego Klienta. W skład limitu transferu wchodzą dane generowane przez protokół HTTP, FTP, SMTP, POP3.
  • Abonament - uiszczenie z góry przez Klienta opłaty za Usługę świadczoną w określonym okresie czasowym.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług oferowanych przez lokoz.info, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.
 3. Dokonanie pierwszej płatności lub założenie Usługi na okres testowy jest równoznaczne z potwierdzeniem, iż Klient zapoznał się z treścią regulaminu oraz tym samym go zakceptował.
 4. Łamanie zasad regulaminu przez klientów lokoz.info powoduje skutki przewidziane w niniejszym regulaminie oraz przepisach prawa cywilnego.
 5. Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez lokoz.info zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Jednocześnie oświadcza, iż został poinformowany przez lokoz.info o możliwości zmiany i prawie wglądu do zgromadzonych danych osobowych. lokoz.info zastrzega sobie prawo do zamieszczenia adresu strony klienta w zestawieniu klientów oraz referencjach.
PŁATNOŚCI
 1. Osoba zamawiająca Usługę, powinna uiścić opłatę za nią w terminie 14 dni. Po tym okresie konto zostanie zawieszone na kolejne 7 dni. W przypadku nie odnotowania płatności na koncie lokoz.info, konto zostanie bezpowrotnie usunięte.
 2. Klient zostaje powiadomiony o wygasaniu swojego konta 14 dni przed. W przypadku braku odnotowania wpłaty, Usługa po tym okresie będzie przez kolejne 14 dni zablokowana, a następnie bezpowrotnie usunięta.
 3. Datą wniesienia opłaty jest data uznania salda na rachunku bankowym lokoz.info.
 4. lokoz.info nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym, zawinionych przez osoby trzecie: poczta, banki, itp.
 5. Ceny Usług oraz usług dodatkowych dostępne są na stronie internetowej lokoz.info. Usługi dodatkowe uruchamiane są tylko na życzenie klienta po wniesieniu przez niego opłaty za wykonanie usługi dodatkowej na konto bankowe lokoz.info
 6. lokoz.info zobowiązuje się do nie podwyższania ceny z dnia zamówienia Usługi. Zmiany cen usług dotyczą tylko nowo zakładanych kont, stare natomiast będą przedłużane po cenie z dnia zamówienia Usługi.
 7. Zmiana na życzenie klienta typu Usługi w trakcie okresu abonamentowego:
  • na tańszą - nie jest możliwe, do upłynięcia opłaconego okresu abonemntowego
  • na droższą - klient dopłaca różnicę pomiędzy Usługami, nie wydłuża się okres opłacanego abonamentu.
OBOWIĄZKI, PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. lokoz.info zobowiązuje się zapewnić klientowi stały i nieprzerywalny dostęp do wykupionych usług. Dostępność w ramach usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego jest zagwarantowana na poziomie 99%.
 2. lokoz.info zobowiązuje się do aktywacji Usługi, w ciągu 48 godzin od odnotowania wpłaty
 3. Każdy brak możliwości dostępu do wykupionej Usługi, zawiniony przez lokoz.info, trwający ponad 24 godziny, lokoz.info zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na Usługę o okres tygodnia za każde rozpoczęte 24 godziny.
 4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Podanie błędnych danych lub niepełnych, skutkuje zawieszeniem konta lub jego usunięciem, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 5. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta osobom trzecim, oraz dalszej odsprzedaży usługi(z wyłączeniem kont reseller).
 6. lokoz.info nie ponosi odpowiedzialność za materiały przechowywane przez swoich klientów, oraz świadczone przez nich usługi. lokoz.info zobowiązuje się do reakcji na zgłoszenia dotyczące łamania prawa przez klientów, oraz wyciągania w stosunku do niech konsekwencji.
 7. Zabrania się utrzymania na serwerze materiałów niezgodnych z polskim prawem, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych klientów lokoz.info (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy obliczeniowej procesora).
 8. lokoz.info nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze zdarzeń losowych, działania osób trzecich, nieotrzymania poczty elektronicznej oraz innych wynikłych nie z winy lokoz.info.
 9. lokoz.info ponosi odpowiedzialność za straty wynikłe z winy lokoz.info do kwoty wniesionego abonamentu przez klienta.
 10. Klient powinien posiadać aktualną kopie materiałów zamieszonych na serwerze. lokoz.info wykonuje kopie bezpieczeństwa 3 razy w tygodni, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane klienta, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.
 11. lokoz.info zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z klientem, bez podania przyczyny stosując 7 dniowe wypowiedzenie. Klientowi przysługuje w takim przypadku zwrot pieniędzy za niewykorzystany abonament, proporcjonalny do liczby dni pozostałych do końca umowy.
 12. lokoz.info ma prawo do usunięcia konta klienta, lub jego zablokowania, bez możliwości zwrotu wpłaconej kwoty, w przypadku złamania regulaminu.
 13. W przypadku przekroczenia Limitu Transferu, konto klienta jest blokowane do kolejnego okresu rozliczeniowego. Klient ma prawo powiększyć limit transferu, w cenie zawartej w cenniku, znajdującym się na stronie lokoz.info.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacja klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym świadczeniem Usług może zostać przesłana na adres lokoz.info tylko w formie pisemnej i powinna zawierać następujące dane:
  • dane Klienta umożliwiające jego identyfikacje, oraz późniejszy kontakt
  • rodzaj Usługi, której dotyczy reklamacja
  • zarzuty oraz okoliczności uzasadniające reklamację
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzuconego naruszenia
 2. lokoz.info zobowiązuje się udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź wskazującą rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 3. lokoz.info zobowiązuje się do zwrócenia pieniędzy za niewykorzystany abonament w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu umowy tylko i wyłącznie w przypadku obniżenia poziomu bezawaryjności poniżej gwarantowanego w regulaminie. W innych przypadkach zwrot za niewykorzystany abonament nie jest możliwy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. lokoz.info zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. Regulamin w aktualnej wersji zawsze dostępny jest na stronie lokoz.info, o każdorazowej zmianie klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, wysłaną na adres podany podczas rejestracji.
 2. Zarówno lokoz.info jak i klient w trakcje realizacji Usługi, zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia właściwym do rozstrzygania będzie sąd właściwy dla siedziby lokoz.info.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 5. Użytkownik odpowiada za skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania nieprawdziwych danych lub nieinformowania lokoz.info o ich zmianie.
Hosting SEO Lite lokoz.info Hosting SEO Pozycjonowanie stron Sieci komputerowe Hosting Kontakt Panel Klienta Regulamin